不灭的焱

革命尚未成功,同志仍须努力下载JDK17

作者:php-note.com  发布于:2020-04-28 17:03  分类:PHP库/系统/微信  编辑
// 中文 替换为 拼音
$pinyin = new PinYinHelper();
$cName = preg_replace_callback('/[\x{4e00}-\x{9fff}]+/u', function ($matches) use($pinyin) {
	return $pinyin->getPinYin($matches[0]);
}, $cName);

 

文件 PinYinHelper.php

<?php
/**
 * 汉字转拼音
 */
class PinYinHelper {
  /***
   * 返回中文拼音
   * GBK页面可改为gb2312,其他随意填写为UTF8
   *
   * @param string $str
   * @param string $encode
   * @return string
   */
  public function getPinYin($str = '', $encode = 'UTF8') {
    if ($str === '') {
      return '';
    }

    $_dataKey = "a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha".
        "|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|".
        "cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er".
        "|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui".
        "|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang".
        "|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang".
        "|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue".
        "|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne".
        "|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen".
        "|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang".
        "|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|".
        "she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|".
        "tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu".
        "|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you".
        "|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|".
        "zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo";
    $_dataValue = "-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990".
        "|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725".
        "|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263".
        "|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003".
        "|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697".
        "|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211".
        "|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922".
        "|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468".
        "|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664".
        "|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407".
        "|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959".
        "|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652".
        "|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369".
        "|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128".
        "|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914".
        "|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645".
        "|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149".
        "|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087".
        "|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658".
        "|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340".
        "|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888".
        "|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585".
        "|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847".
        "|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055".
        "|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780".
        "|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274".
        "|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254";

    $_tDataKey = explode('|', $_dataKey);
    $_tDataValue = explode('|', $_dataValue);
    $_data = array_combine($_tDataKey, $_tDataValue);
    arsort($_data);
    reset($_data);

    if ($encode != 'gb2312') {
      $str = $this->_utf8_to_gb($str);
    }

    $_res = '';
    for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
      $_p = ord(substr($str, $i, 1));
      if ($_p > 160) {
        $_q = ord(substr($str, ++$i, 1));
        $_p = $_p * 256 + $_q - 65536;
      }
      $_res .= $this->_pinyin($_p, $_data);
    }

    return preg_replace("/[^a-z0-9]*/", '', $_res);
  }

  private function _pinyin($_num, $_data) {
    if ($_num > 0 && $_num < 160) {
      return chr($_num);
    } elseif ($_num < -20319 || $_num > -10247) {
      return '';
    } else {
      $k = '';
      foreach ($_data as $k => $v) {
        if ($v <= $_num) {
          break;
        }
      }

      return $k;
    }
  }

  /**
   * 字符串utf8转gbk编码
   *
   * @param string $str 字符串对象
   * @return string
   */
  private function _utf8_to_gb($str = '') {
    $_string = '';
    if ($str < 0x80) {
      $_string .= $str;
    } elseif ($str < 0x800) {
      $_string .= chr(0xC0 | $str >> 6);
      $_string .= chr(0x80 | $str & 0x3F);
    } elseif ($str < 0x10000) {
      $_string .= chr(0xE0 | $str >> 12);
      $_string .= chr(0x80 | $str >> 6 & 0x3F);
      $_string .= chr(0x80 | $str & 0x3F);
    } elseif ($str < 0x200000) {
      $_string .= chr(0xF0 | $str >> 18);
      $_string .= chr(0x80 | $str >> 12 & 0x3F);
      $_string .= chr(0x80 | $str >> 6 & 0x3F);
      $_string .= chr(0x80 | $str & 0x3F);
    }

    return iconv('UTF-8', 'GB2312', $_string);
  }

  /**
   * 获取首字母
   *
   * @param string $str 字符串对象
   * @return string
   */
  public function getFirstLetter($str = '') {
    if ($str === '') {
      return '';
    }

    $firstchar_ord = ord(strtoupper($str{0}));
    if ($firstchar_ord >= 65 and $firstchar_ord <= 91) {
      return strtoupper($str{0});
    }
    if ($firstchar_ord >= 48 and $firstchar_ord <= 57) {
      return '#';
    }

    $s = iconv("UTF-8", "gb2312", $str);
    $asc = ord($s{0}) * 256 + ord($s{1}) - 65536;
    if ($asc >= -20319 and $asc <= -20284) {
      return "A";
    }
    if ($asc >= -20283 and $asc <= -19776) {
      return "B";
    }
    if ($asc >= -19775 and $asc <= -19219) {
      return "C";
    }
    if ($asc >= -19218 and $asc <= -18711) {
      return "D";
    }
    if ($asc >= -18710 and $asc <= -18527) {
      return "E";
    }
    if ($asc >= -18526 and $asc <= -18240) {
      return "F";
    }
    if ($asc >= -18239 and $asc <= -17923) {
      return "G";
    }
    if ($asc >= -17922 and $asc <= -17418) {
      return "H";
    }
    if ($asc >= -17417 and $asc <= -16475) {
      return "J";
    }
    if ($asc >= -16474 and $asc <= -16213) {
      return "K";
    }
    if ($asc >= -16212 and $asc <= -15641) {
      return "L";
    }
    if ($asc >= -15640 and $asc <= -15166) {
      return "M";
    }
    if ($asc >= -15165 and $asc <= -14923) {
      return "N";
    }
    if ($asc >= -14922 and $asc <= -14915) {
      return "O";
    }
    if ($asc >= -14914 and $asc <= -14631) {
      return "P";
    }
    if ($asc >= -14630 and $asc <= -14150) {
      return "Q";
    }
    if ($asc >= -14149 and $asc <= -14091) {
      return "R";
    }
    if ($asc >= -14090 and $asc <= -13319) {
      return "S";
    }
    if ($asc >= -13318 and $asc <= -12839) {
      return "T";
    }
    if ($asc >= -12838 and $asc <= -12557) {
      return "W";
    }
    if ($asc >= -12556 and $asc <= -11848) {
      return "X";
    }
    if ($asc >= -11847 and $asc <= -11056) {
      return "Y";
    }
    if ($asc >= -11055 and $asc <= -10247) {
      return "Z";
    }

    return '#';
  }
}